info@mevowatersport.nl


Algemene verkoopvoorwaarden van MEVO Watersport (MEVO)

(Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Rotterdam onder nummer 51511398)

1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij MEVO als (potentiële) verkoper van Producten optreedt. Voor het plaatsen van een bestelling, via internet of anderszins, dan wel door het accepteren van een aanbieding, accepteert wederpartij de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

1.2. Toepasselijkheid van door een wederpartij van MEVO gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Onder “wederpartij” wordt mede verstaan een wederpartij waarmee MEVO in onderhandeling is

1.3. Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

2.1. Alle aanbiedingen van MEVO zijn vrijblijvend. Aanbiedingen op de website gelden slechts zolang de voorraad strekt.

2.2. Alle aanbiedingen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gebaseerd op uitvoering van de opdracht onder normale (arbeids-)omstandigheden en gedurende normale werkuren.

2.3. MEVO is te allen tijde bevoegd om onderhandelingen met de koper af te breken zonder opgave van redenen en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2.4. Een overeenkomst tussen MEVO en de Koper komt tot stand zodra MEVO de opdracht van de koper schriftelijk, waaronder ook wordt begrepen elektronisch, aanvaardt of een begin met de uitvoering daarvan maakt.

3. MONSTERS, MODELLEN EN TEKENINGEN

Aan de Koper ter beschikking gestelde of via internet c.q. de webshop van MEVO getoonde monsters, modellen, afbeeldingen, tekeningen en/of opgegeven maten, gewichten, kleurstellingen en/of uitvoeringsdetails van de Producten gelden slechts bij wijze van aanduiding en binden MEVO niet.

4. LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

4.1 Levering en verzending geschiedt op een wijze naar keuze van MEVO, tenzij partijen uitdrukkelijk iets anders overeenkomen. Verzending geschiedt voor rekening van Koper.

4.2 Opgegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen. MEVO zal niet in verzuim zijn, tenzij zij schriftelijk in gebreke is gesteld na de overeengekomen of conform de in artikel 4.3 bedoelde uitgestelde leveringstermijn en haar daarbij een redelijke termijn voor de nakoming is gegund.

4.3 Indien MEVO de opdracht van de Koper niet binnen redelijke termijn kan uitvoeren, zal MEVO de Koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

4.4 MEVO is gerechtigd om de door haar te verrichten Leveringen in gedeelten uit te voeren en verrichte deelleveringen afzonderlijk te factureren.

4.5 De Koper is verplicht de Producten af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden geleverd, bij gebreke waarvan de Koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is. Indien de Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de aflevering, zullen de Producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de Koper.

4.6 De Koper verplicht zich bij MEVO te informeren omtrent het beoogde gebruik van de te leveren Producten of de omstandigheden waaronder de te leveren Producten zullen worden gebruikt.

5. PRIJZEN

5.1 Alle aan de Koper opgegeven prijzen zijn in euro’s, inclusief btw.

5.2 MEVO is gerechtigd om wijzigingen in kostprijsfactoren betreffende de overeenkomst, zoals ondermeer prijzen (grond)stoffen, hulpmiddelen, arbeidskosten, verzekeringen, vrachttarieven, valutakoersen, belastingen, heffingen of andere overheids-maatregelen die zich binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst voordoen, aan de Koper door te berekenen. Bij doorberekening binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de Koper gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden middels een daartoe strekkende, schriftelijke verklaring.

6. BETALINGEN

6.1 Betaling door de Koper dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum op de in de factuur aangegeven wijze.

6.2 Betalingen door de Koper dient uitsluitend te geschieden in de valuta, waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt, zonder verrekening, korting of opschorting.

6.3 Alle kosten in verband met betaling, verschaffing van zekerheid daaronder begrepen, komen voor rekening van de Koper.

6.4 In geval van overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de Koper, onverminderd de overige rechten MEVO en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, over het openstaande factuurbedrag tot aan het tijdstip van algehele voldoening een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan.

6.5 Buitengerechtelijke kosten die MEVO redelijkerwijs moet maken als gevolg van de niet-nakoming door de Koper komen ten laste van de Koper, zulks ter grootte van 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,--.

6.6 Betalingen van de Koper strekken primair ter voldoening van de in dit artikel bedoelde verschuldigde kosten en rente en worden daarna in mindering geboekt op het oudste, openstaande deel van de hoofdsom.

7. ZEKERHEIDSTELLING

7.1 Indien er naar MEVO´s oordeel gegronde reden bestaat om te vrezen dat de koper zijn verplichtingen jegens MEVO niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen, is de Koper verplicht om, op eerste verzoek van MEVO, terstond genoegzame, in de door MEVO gewenste vorm, zekerheid op te stellen, waaronder ondermeer het bevestigen van een pandrecht wordt begrepen, voor de volledige nakoming van al zijn (betalings) verplichtingen.

7.2 Indien de Koper binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van een verzoek van MEVO als bedoeld in het vorige lid daar geen gevolg aan geeft, treden alle gevolgen van niet-nakoming terstond in.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 MEVO behoudt zich de eigendom van door hem aan de Koper geleverde en te leveren Producten voor, totdat de Koper volledig heeft voldaan aan alle (betalings)-verplichtingen voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren Producten of krachtens zodanige overeenkomst tevens verrichtte of te verrichten werkzaamheden en/of geleverde of te leveren diensten en aan alle vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van zodanige verplichtingen.

8.2 Indien de Koper mede uit de in artikel 8.1 bedoelde Producten een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak die MEVO voor zichzelf als eigenaar doet vormen en houdt de koper deze voor MEVO, totdat de Koper aan alle verplichtingen als in artikel 8.1 bedoeld heeft voldaan.

8.3 De Koper is verplicht om MEVO onverwijld op de hoogte te stellen ingeval:

a. derden rechten op de in artikel 8.1 genoemde Producten doen gelden of hij ervan kennis heeft dat derden voornemens zijn rechten op de in artikel 8.1 genoemde Producten te doen gelden;

b. hij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

c. het faillissement van de Koper wordt aangevraagd.

8.4 De Koper machtigt MEVO reeds nu onherroepelijk om daartoe de terreinen en/of ruimtes te (doen) betreden waar de betreffende Producten zich bevinden. Alle kosten van MEVO in verband met het terughalen van de Producten komen voor rekening van de Koper. MEVO is gerechtigd om eventuele aanbetaling(en) van de Producten te behouden als vergoeding voor de gemaakte onkosten in verband met het terughalen van de Producten.

9. ONDERZOEKSPLICHT KOPER

9.1 Indien een reclame als bedoeld in dit artikel gegrond wordt bevonden, is MEVO slechts gehouden om het ontbrekende te leveren, de geleverde Producten waarop de reclame betrekking heeft te vervangen of de prijs aan de Koper terug te betalen tegen teruglevering van de Producten, zulks ter keuze van MEVO, tenzij dwingend recht anders bepaald. De Koper is gehouden om de instructies van MEVO betreffende de opslag of het retourneren van de te herstellen of te vervangen Producten op te volgen.

9.2 MEVO neemt reclames slechts in behandeling, indien de Producten zich nog in de staat bevinden waarin zij werden geleverd.

9.3 De Koper is gehouden om bij Levering te onderzoeken of de Producten aan de overeenkomst beantwoorden en vrij zijn van zichtbare gebreken. Indien dit niet het geval is, is de koper gehouden om MEVO onverwijld nat ontdekking daarvan schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. De Koper kan MEVO niet meer aansprakelijk houden, indien de Koper bedoelde kennisgeving niet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen na aflevering van de Producten heeft gedaan.

10. GARANTIE

10.1 Deze garantie geldt ten aanzien van alle Producten, tenzij de fabrikant van de Producten een afwijkende garantie geeft, in welk geval de afwijkende garantie van toepassing is.

10.2 MEVO garandeert dat de Producten vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en productiefouten gedurende een periode van drie maanden na Levering door de Koper aan haar klant, tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen.

10.3 MEVO geeft geen garantie op:

a. producten die beschadigd zijn door voortdurend gebruik van een defect of gebrekkig onderdeel;

b. voorschriften betreffende inbouw/montage en onderhoud en/of opslag;

c. producten die door foutief gebruik, ongevallen of transport zijn beschadigd;

d. producten die werden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij bestemd zijn;

e. producten waaraan na Levering wijzigingen zijn aangebracht,

f. gebreken als gevolg van normale slijtage;

g. producten die gerepareerd of aangepast zijn door een onbevoegd service-instantie of persoon;

h. producten die werden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij bestemd zijn; of ingeval van schade aan het product veroorzaakt door een extern voorval.

10.4 Indien een aanspraak onder de in dit artikel verstrekte garantie door MEVO gegrond wordt geacht, zal MEVO de betreffende Producten naar haar keuze kunnen herstellen dan wel vervangen, dan wel de koopprijs restitueren.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van MEVO of haar direct leidinggevenden, is MEVO slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade aan Producten tot maximaal het factuurbedrag betreffende de geleverde Producten waardoor de schade werd veroorzaakt.

11.2 MEVO is nimmer aansprakelijk voor schade van derden of voor gevolgschade, waaronder ondermeer wordt verstaan gederfde winst, geleden verliezen en gemaakte kosten, alsmede gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade door productie- of bedrijfsonderbrekingen of -stagnatie.

11.3 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing, indien de aansprakelijkheid van MEVO voor de betreffende schade is verzekerd onder enig overeenkomst van verzekering van MEVO. In dat geval is MEVO slechts aansprakelijk voor het bedrag dat onder de betreffende verzekering wordt uitgekeerd in het betreffende geval.

 

12 OVERMACHT

12.1 Indien de behoorlijke nakoming door één der partijen ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van deze partij komen, waaronder de omstandigheden in artikel 12.2 genoemd, geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is, heeft de andere partij het recht de overeenkomst(en) met deze partij voor een geheel of voor een overeenkomstig gedeelte te ontbinden, zonder het schadevergoeding gehouden te zijn. Indien de onmogelijkheid tijdelijk is, kan de overeenkomst op een later tijdstip worden nagekomen, tenzij nakoming op een later tijdstip niet meer van waarde is voor de andere partij.

12.2 Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van één der partijen komen zijn: van overheidswege uitgevaardigde of uit te vaardigen voorschriften die het gebruik van de geleverde of nog te leveren Producten verhinderen of beperken, tekort aan grond- en hulpstoffen voor Productie van de Producten, te kort aan arbeidskrachten, werkstaking, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transport-ondernemingen, storingen in de Productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, alsmede al hetgeen volgens de wet onder overmacht valt.

12.3 MEVO heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt na het tijdstip waarop MEVO haar verbintenis had moeten nakomen.

12.4 Indien MEVO bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een deellevering.

 

13 TOEPASSELIJK RECHT/ BEVOEGDE RECHTER

13.1 Op alle rechtsverhoudingen en geschillen tussen MEVO en de Koper is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag.

13.2 De bevoegde rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen die mochten ontstaan tussen MEVO en de Koper voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) de overeenkomsten alsmede in verband met deze voorwaarden, kennis te nemen.